1. Partijen

a) Beşevler Mh. die de activiteiten van de e-careup.com website uitvoert. Yildirim Cd. No:211/B Nilüfer / Bursa, Nefa Group Sağlık Dış Tic. Ltd. Şti. (hierna te noemen het “Bedrijf”).

b) De internetgebruiker die lid is van of gebruik maakt van de e-careup.com website (“Gebruiker”)

2. Onderwerp van het contract

Deze Overeenkomst bepaalt de voorwaarden voor het gebruik door de Gebruiker van de website e-careup.com van het Bedrijf.

3. Rechten en verplichtingen van de partijen

3.1. De gebruiker verklaart en verbindt zich ertoe dat de persoonlijke en andere informatie die hij/zij verstrekt bij het lid worden of het gebruik van de e-careup.com website correct is voor de wet, en dat het bedrijf alle schade die het bedrijf kan oplopen als gevolg van de onwaarheid van deze informatie volledig en onmiddellijk zal vergoeden.

3.2. De Gebruiker kan het wachtwoord dat hem/haar door het Bedrijf is gegeven niet aan andere personen of organisaties geven, het recht om het betreffende wachtwoord te gebruiken heeft de Gebruiker zelf. Tegen alle aansprakelijkheid die om deze reden kan ontstaan en alle claims en eisen die door derden of bevoegde autoriteiten tegen het Bedrijf kunnen worden ingesteld, behoudt het Bedrijf zich alle soorten schadevergoedingen en andere claims voor die voortvloeien uit dergelijk onbevoegd gebruik.

3.3. De gebruiker aanvaardt en verbindt zich er vanaf het begin toe de bepalingen van de wettelijke wetgeving na te leven en deze niet te schenden tijdens het gebruik van de website e-careup.com. Anders zijn alle wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden volledig en uitsluitend bindend voor de Gebruiker.

3.4. De gebruiker mag de e-careup.com website niet gebruiken op een manier die de openbare orde verstoort, de openbare zedelijkheid schendt, anderen stoort en lastig valt, voor illegale doeleinden, inbreuk maakt op de intellectuele en auteursrechten van anderen. Daarnaast mag de gebruiker zich niet bezighouden met activiteiten (spam, virussen, trojaanse paarden, enz.) en processen die het gebruik van de diensten door anderen verhinderen of bemoeilijken.

3.5. De ideeën en gedachten die door de Gebruiker op de website e-careup.com worden verklaard, geschreven of gebruikt, zijn volledig de persoonlijke mening van de Gebruiker en binden de meninghouder. Deze standpunten en meningen hebben geen relatie of connectie met het bedrijf. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die derden kunnen lijden als gevolg van de ideeën en meningen die door de Gebruiker worden geuit en eventuele schade die de Gebruiker kan lijden als gevolg van de ideeën en meningen die door derden worden geuit.

3.6. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het onbevoegd lezen van gebruikersgegevens en eventuele schade aan gebruikerssoftware en -gegevens. De Gebruiker stemt er bij voorbaat mee in geen schadevergoeding te eisen van het Bedrijf voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de website e-careup.com.

3.7. De Gebruiker stemt ermee in de software en gegevens van andere internetgebruikers niet zonder toestemming te openen of te gebruiken. Anders zijn de wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden die hieruit voortvloeien geheel voor rekening van de gebruiker.

3.8. De Gebruiker die een of meer van de artikelen uit deze Gebruikersovereenkomst overtreedt, is strafrechtelijk en juridisch persoonlijk aansprakelijk voor deze overtreding en zal het Bedrijf vrijwaren van de juridische en strafrechtelijke gevolgen van deze overtredingen. Als gevolg van deze overtreding behoudt het bedrijf zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van de gebruiker voor het niet naleven van de gebruikersovereenkomst.

3.9. Het Bedrijf heeft altijd het recht om eenzijdig het lidmaatschap van de Gebruiker te verwijderen of het gebruik ervan te verhinderen, de bestanden, documenten en informatie van de klant te verwijderen. De gebruiker aanvaardt hierbij bij voorbaat deze opslag. In dit geval is het bedrijf niet verantwoordelijk.

3.10. De software en het ontwerp van de e-careup.com website is eigendom van het Bedrijf en de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze zijn beschermd door de relevante wetten en kunnen niet zonder toestemming door de Gebruiker worden gebruikt, verworven of gewijzigd. Andere bedrijven en producten die op deze website worden genoemd, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars en worden ook beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

3.11. Sommige informatie, zoals de naam en het Internet Protocol (IP)-adres van de internetprovider die door het bedrijf wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site, kan worden verzameld voor de verbetering en ontwikkeling van de website e-careup.com en/of in het kader van de wettelijke wetgeving, de datum en het tijdstip van toegang tot de site, de pagina’s die worden bezocht terwijl u op de site bent en het internetadres van de website die een directe verbinding met de site biedt.

3.12. Het bedrijf kan de persoonlijke gegevens van de Gebruikers gebruiken om zijn gebruikers een betere service te bieden, om zijn producten en diensten te verbeteren, om het gebruik van de site te vergemakkelijken en om te werken aan de speciale voorkeuren en interesses van zijn gebruikers. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de handelingen van de Gebruiker op de website e-careup.com bij te houden.

3.13. De persoon die gebruik maakt van het Bedrijf verklaart en aanvaardt dat hij/zij het Bedrijf en alle aangesloten bedrijven toestaat om hem/haar product- en dienstenpromoties, advertenties, campagnes, voordelen, enquêtes en andere klanttevredenheidstoepassingen aan te bieden in het kader van de toepassingen die van kracht zijn en/of van kracht zullen worden. De Gebruiker verklaart en aanvaardt dat hij/zij toestaat dat de persoonlijke gegevens en winkel- en/of consumentengedragsgegevens die hij/zij in het verleden heeft verstrekt en/of in de toekomst zal verstrekken terwijl hij/zij lid wordt of het Bedrijf gebruikt en/of op andere manieren wordt verzameld voor de bovengenoemde doeleinden, worden gedeeld met alle gelieerde bedrijven, worden gebruikt en gearchiveerd door het Bedrijf en alle gelieerde bedrijven. Tenzij de gebruiker anders verklaart, verklaart en aanvaardt de gebruiker dat hij/zij toestaat dat de gegevens worden verzameld, gedeeld met alle aangesloten bedrijven, gebruikt en gearchiveerd door het Bedrijf en alle aangesloten bedrijven wanneer zijn/haar lidmaatschap of gebruik wordt beëindigd. Tenzij de gebruiker anders verklaart, verklaart en aanvaardt de gebruiker dat hij/zij het Bedrijf en alle gelieerde bedrijven toestaat om contact met hem/haar op te nemen via internet, telefoon, SMS, etc. communicatiekanalen. De gebruiker verklaart en aanvaardt dat hij/zij niet zal beweren dat hij/zij enige directe en/of indirecte materiële en/of morele negatieve en/of positieve, kortom enige schade heeft geleden als gevolg van het verzamelen, delen, gebruiken, archiveren en raadplegen van bovengenoemde informatie en dat hij/zij de Onderneming en de aan haar gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk zal stellen. Gedetailleerde informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt u op de pagina Privacybeleid.

3.14. Het Bedrijf kan de persoonlijke gegevens van de Gebruiker openbaar maken wanneer dit wordt verzocht als gevolg van een wettelijke verplichting of (a) om te handelen in overeenstemming met wettelijke vereisten of om te voldoen aan gerechtelijke procedures die aan de Vennootschap zijn meegedeeld; (b) kan dergelijke informatie bekendmaken als zij te goeder trouw gelooft dat het nodig is om de rechten en het eigendom van het Bedrijf en de website van het Bedrijf te beschermen en verdedigen.

3.15. Binnen de bestaande mogelijkheden zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de website van het bedrijf vrij is van virussen en soortgelijke software. Om de ultieme veiligheid te garanderen, moet de gebruiker bovendien zijn eigen virusbeschermingssysteem voorzien en de nodige bescherming bieden. In deze context wordt de Gebruiker geacht te hebben aanvaard dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle fouten die kunnen optreden in zijn/haar software en besturingssystemen en de directe of indirecte gevolgen daarvan.

3.16. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment te wijzigen, om diensten die aan gebruikers worden geleverd te wijzigen of te beëindigen, of om informatie en gegevens van gebruikers die op de website van het bedrijf zijn geregistreerd te verwijderen.

3.17. Het Bedrijf kan de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst te allen tijde wijzigen, bijwerken of opzeggen zonder voorafgaande kennisgeving en/of waarschuwing in welke vorm en op welke wijze dan ook. Elke gewijzigde, bijgewerkte of ingetrokken bepaling geldt voor alle Gebruikers op de datum van publicatie.

3.18. De partijen aanvaarden en verklaren dat alle computerbestanden die toebehoren aan het Bedrijf zullen worden beschouwd als het enige en echte exclusieve bewijs in overeenstemming met artikel 287 van het HUMK en dat dergelijke bestanden een bewijscontract vormen.

3.19. In overeenstemming met deze Gebruikersovereenkomst is het Bedrijf gemachtigd om informatiemails te sturen naar de e-mailadressen van de bij het Bedrijf geregistreerde Gebruikers en informatie-SMS’en naar hun mobiele telefoons, en de Gebruiker wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de verzending van informatiemails naar het e-mailadres en informatie-SMS’en naar de mobiele telefoon na goedkeuring van deze Gebruikersovereenkomst.

4. Beëindiging van het contract

Dit contract blijft van kracht totdat de Gebruiker zijn lidmaatschap of gebruik opzegt of totdat het lidmaatschap of gebruik door het Bedrijf wordt geannuleerd. Het Bedrijf kan het contract eenzijdig beëindigen door het lidmaatschap of gebruik van de Gebruiker te annuleren als de Gebruiker een bepaling van de Gebruikersovereenkomst schendt.

5. Geschillenbeslechting

De relevante rechtbanken en uitvoeringskantoren zijn bevoegd voor geschillen met betrekking tot dit contract.

6. Handhaving

De registratie of het gebruik van het lidmaatschap door de gebruiker betekent dat de gebruiker alle artikelen in de Gebruikersovereenkomst heeft gelezen en de artikelen in de Gebruikersovereenkomst accepteert. Deze Overeenkomst is wederzijds gesloten en in werking getreden op het moment dat de Gebruiker lid wordt of op het moment van gebruik.

Het Bedrijf kan de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst te allen tijde wijzigen. De huidige Gebruiksvoorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze op welke manier dan ook beschikbaar worden gesteld aan de Gebruiker.